กรอกข้อมูลส่วนตัว ม.4/3 ปี2558

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง   

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : 
…………………
ภูมิลำเนา :
…………………………
โทรศัพท์ตัวเอง : 
…………………
โทรศัพท์ผู้ปกครอง : ……………
e-mail : …………………………

โฆษณา
%d bloggers like this: