22 ความเห็น

ข้อมูลส่วนตัว

โฆษณา

22 comments on “ข้อมูลส่วนตัว

 1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วาสนา งามผล
  วัน เดือน ปีเกิด : 7 มีนาคม 2542
  ภูมิลำเนา : 4 หมู่ 2 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0937139439
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0870819177
  e-mail : s9095@piyabut.ac.th

 2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปนัดดา ประสมพงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 15 กันยายน 2542
  ภูมิลำเนา :57 หมู่ 6 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0623169378
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0908079542
  e-mail : S9126@piyabut.ac.th

 3. ชื่อ-นามสกุล : นาย เกียรติศักดิ์ ทองแถม
  วัน เดือน ปีเกิด : 11 มิถุนายน 2542
  ภูมิลำเนา : 2 หมู่ 1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0612301285
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0874000634
  e-mail : S9103@piyabut.ac.th

 4. ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณัฐกานต์ ตุตะวัน
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 พฤษภาคม พ.ศ.2542
  ภูมิลำเนา :240/1หมู่4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 098-5633446
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 083-2754123
  e-mail : s9604@piyabut.ac.th

 5. ชื่อ-นามสกุล นายปฏิพล บุญประดิษฐ
  วัน เดือน ปีเกิด : 8 มิถุนายน 2543
  ภูมิลำเนา :29 หมู่5 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0927704368
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0881553272
  e-mail :s9141@piyaubut.ac.th

 6. ชื่อ-นามสกุล : นาย นพพล พิมพ์ทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 18 พ.ย 42
  ภูมิลำเนา :19/3 ม. 6 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0988609791
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง 0817593046
  e-mail : S9111@piyabut.ac.th…………………………

 7. ชื่อ-นามสกุล : นายสหัสวรรษ วงศิลา
  วัน เดือน ปีเกิด : 28/มกราคม/2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่2 หมู่10 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง :0625293586
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0866272518
  e-mail : s9085@piyabut.ac.th

 8. ชื่อ-นามสกุล : นายพุธชาติ แซ่แจ๋ว
  วัน เดือน ปีเกิด : 19กุมภาพันธ์
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่34/4 หมู่ 3 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0927166723
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0806777320
  e-mail : s9389@piyabut.ac.th

 9. ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพงศ์ ศรีวิชัย
  วัน เดือน ปีเกิด : 22มีนาคม2543
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่61 หมู่10 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0915930597
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0874034927
  e-mail : s9081@piyabut.ac.th

 10. ชื่อ-นามสกุล :นางสาว กาญจนา ไข่หงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 เมษายา 2541
  ภูมิลำเนา :254/1 หมู่4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0822393830
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 061-4262052
  e-mail :s9095@piyabut.ac.th

 11. ชื่อ-นามสกุล : นาย วรายุทธ สุริพล
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 มิถุนายน 2542
  ภูมิลำเนา 102/1 หมู่3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0621409258
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0817049243
  e-mail : s9146@piyabut.ac.th

 12. ชื่อ-นามสกุล : นาวสาวนาฏยา ภูมิโขนก
  วัน เดือน ปีเกิด : 18 มีนาคม 2542
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่108/6 หมู่2 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 098-9740842
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 081-0198610
  e-mail : S9610@piyabut.ac.th

 13. ชื่อ-นามสกุล : นาย ฉัตรพล ศรีแก้วนิตย์
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา :72หมู่9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0985597905
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0892131086
  e-mail : S9104@piyabut.ac.th

 14. ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศิษฐ์ ปล้องประเสริฐ์
  วัน เดือน ปีเกิด :13 เมษายน 2543
  ภูมิลำเนา : 99 หมู่ 8 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0928617842
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0890885987
  e-mail : S9153@piyabut.ac.th

 15. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิไลวรรณ ตาลเหล็ก
  วัน เดือน ปีเกิด :2 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่121 หมู่7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0631623695
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0822329280
  e-mail : S9092@piyabut.ac.th

 16. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สวรินทร์ กองบุญมา
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 สิงหาคม 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 42 หมู่ 7 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0905017470
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0926320190
  e-mail :s9129@piyabut.ac.th

 17. ชื่อ-นามสกุล :นางสาว กาญจนา ไข่หงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 เมษายา 2541
  ภูมิลำเนา :254/1 หมู่4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0822393830
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 061-4262052
  e-mail :s9607@piyabut.ac.th

 18. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัณย์พร มีโถ
  วัน เดือน ปีเกิด :18 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา :195หมู่ 2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0989949243
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0890860237
  e-mail : S9096@piyabut.ac.th

 19. ชื่อ-นามสกุล : พงษ์พันธ์ พุ่มบ้านเซ่า
  วัน เดือน ปีเกิด : 30/6/2542
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่133 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง :0985516050
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง :0806634412
  e-mail :S9079@piyabut.ac.th

 20. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พจนีย์ ชัยพิพํฒน์
  วัน เดือน ปีเกิด : 2542
  ภูมิลำเนา 135/1 ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง : 0927879757
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง : 0983966054
  e-mail : S8939@piyabut.ac.th

 21. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สิรินทรา มูลเอก
  วัน เดือน ปีเกิด : 2542
  ภูมิลำเนา 34 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง :0812999438
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง :0860471856
  e-mail : S9608@piyabut.ac.th

 22. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กาญจนา ไข่หงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 12/04/41
  ภูมิลำเนา 254/1 หมู่4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ตัวเอง :0822393830
  โทรศัพท์ผู้ปกครอง :0614262052
  e-mail : S9607@piyabut.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: